Krajské volby 2016           Volební program DSSS JIŽNÍ ČECHY 

                                                                          -------------------------------------------------------
 
 1. Podnikání a zaměstnanost :    - podpora malého a středního podnikání, především zvýhodněním v oblasti daní a nájmu vůči velkým podnikům
----------------------------------------      a formou investičních pobídek podpořit zejména malé firmy a živnostníky vytvářející v regionu nová pracovní 
                                                        místa
                                                     - omezit příliv cizího kapitálu a jeho zvýhodňování před tuzemským
 
  2. Doprava:                                 - zajištění kvalitní dopravní obslužnosti i v odlehlých oblastech regionu a tím umožnit obyvatelům těchto míst
-------------------                                lepší dostupnost služeb : návštěva lékaře , úřadů , zaměstnání , kultura , sport 
                                                     - bezproblémové dokončení dálničního spojení mezi Prahou a Českými Budějovicemi a následně do Lince
                                                      -podpora hromadné přepravy osob s preferencí MHD nad individuální dopravou 
                                                     - podporovat železniční nákladní dopravu
                                                     - všeobecná podpora cyklistů včetně právní ochrany s budováním všech druhů cyklostezek 
 
  3. Zdravotnictví :                         - stabilizovat páteřní síť nemocnic
----------------------------                  - vytvořit atraktivní pracovní podmínky včetně ubytování se zapojením zdravotních pojišťoven a dotacemi z EU 
                                                       pro NOVÉ lékaře mající zájem pracovat v neatraktivních odlehlých oblastech
 
  4. Energetika :                             - podporovat zachování jaderné energie
----------------------------                   - snižovat energetické náročnosti v podnicích zavedením strojů se sníženou spotřebou energie
 
  5. Ekologie - Životní prostředí :   - důsledně trvat na dodržování zákonů týkajících se ekologie a ochrany životního prostředí
-----------------------------------------   - prosazovat silniční obchvaty měst a obcí výstavbou nových silnic
 
  6. Státní správa - úřady :              - podpořit přímou volbu starostů v menších obcích , maximálně do 10 000 obyvatel
-------------------------------------        - prosazovat referendum na obecní a krajské úrovni , které pomůže prosadit zájmy místních občanů
                                                       - zajistit , aby výběrová řízení se pořádala jako otevřené soutěže , se zajištěním uzavíraných smluv                                                                            včetně smluvních cen
                                                       - v sociální politice zapojit osoby evidované na úřadu práce do prospěšných prací pro obec nebo město 
                                                       - sociální dávky musí být předmětem pomoci v tíživé životní situaci , nikoliv cílem k pohodlnému 
                                                          parazitování na úkor slušných lidí
                                                       - v územním plánování nepovolit žádné azylové centrum
 
  7. Bezpečnost :                              - zeštíhlení přebujarého vedení policie , která se musí vrátit z kanceláře do ulic 
--------------------------                       - posílení pohraniční policie ( až Bavorsko uzavře hranice , nastane příliv imigrantů )
                                                        - navýšení počtu kamerových systémů v problémových lokalitách včetně efektivní obsluhy
 
  8. Justice :                                      - provedení reformy soudnictví mládeže s posunutím věkové hranice trestní zodpovědnosti směrem dolů
-------------------                                 
                                                         - prosadit obnovení pracovní povinnosti pro vězně
 
  9. Školství :                                     - zamezit rušení škol všech typů v malých obcích a městech
-------------------                                 - zajistit optimalizaci sítě středních škol a rozvoj učňovského školství s ohledem na regionální podmínky
                                                         - zabezpečit rozšíření počtu míst v MŠ a jeslích
                                                          - zachování praktických škol , stále bojovat proti nepromyšlené inkluzi
 
  10. Zemědělství :                        - docílit soběstačnosti ve výrobě potravin a omezit jejich dovoz
--------------------------                     - podporovat rovnost všech forem podnikání v zemědělství bez omezení
 
  11. Mladé rodiny a sociálně slabí občané :
------------------------------------------------------------
                                                           - prosadit dostupné bydlení výstavbou levných sociálních bytů pro mladé rodiny a sociálně slabé občany
 
  12. Rozvoj cestovního a turistického ruchu :
--------------------------------------------------------------
                                                           - docílit fungování příhraniční spolupráce s Rakouskem a Německem s využitím společných projektů 
                                                             financovaných z peněz EU 
                                                           - ( kultura , sport , podnikatelská činnost )
 
  13. Tělovýchova a sport :          - vytvářet vhodné podmínky pro rozvoj sportovních aktivit občanů pro masový a výkonnostní sport  a
------------------------------------         tělovýchovu
 
  14. Senioři :                                  - zasadit se o důstojnější život důchodců bez snížení jejich životní úrovně
-------------------                               - zajistit pravidelnou valorizací důchodů